Privacy

De door u verstrekte gegevens, worden opgenomen in een gegevensbestand van Trillingen fv, Begonialaan 35, 3550 Heusden-Zolder. Ze zijn bestemd voor de promotie en verkoop van onze producten. Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en schrapping van je gegevens en je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen de verwerking en de doorgifte van je gegevens.

Privacystatement

Privacy beleid op het net
Trillingen respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt of hierop reageert. In deze verklaring geven wij aan welke informatie Trillingen verzamelt en hoe wij die informatie zullen gebruiken. Verder staat in deze verklaring uitgelegd wat u moet doen als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie opgeslagen wordt of kenbaar gemaakt wordt aan derden. Tot slot informeren wij u in deze verklaring hoe u de persoonlijke gegevens, die u aan Trillingen meegedeeld heeft, kan nakijken, wijzigen of uitwissen.

Persoonlijke gegevens.

Trillingen verzamelt alleen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De belangrijkste gegevens, die wij per individu kunnen verzamelen, zijn : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.a. De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden verwerkt door Trillingen, Begonialaan 35, 3550 Heusden-Zolder. Met als doel deze te gebruiken voor administratieve- en marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om informatie over onze diensten of producten persoonlijk op u af te stemmen, of om u relevante e-mails, nieuwsbrieven of post te sturen) of voor onderzoek. Deze gegevens kunnen Trillingen tevens toelaten om op regelmatige wijze interessante aanbiedingen aan u te richten.

Overeenkomstig de 'Privacywet' heeft u het recht op inzage in uw gegevens en recht op verbetering. Behoudens verzet van u, kosteloos en op verzoek, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden.
Bijkomende inlichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

De wet.

Uw rechten.

De wet van 8 december 1992 over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer regelt het beheer van adressenbestanden.
Deze wet voorziet twee belangrijke punten:

  • elke persoon heeft het recht kennis te krijgen van zijn gegevens die in een verwerking zijn opgenomen (Art. 10)
  • elke persoon heeft het recht alle onjuiste gegevens die op hem/haar betrekking hebben te doen verbeteren (Art. 12)

Bovendien voorziet vermelde wet in het recht zich te verzetten tegen elke verwerking én tegen de doorgave van uw gegevens aan derden.
U heeft zelfs het recht op schrapping van uw gegevens.
U kan ons bereiken op volgend adres :
Trillingen fv
Begonialaan 35
3550 Heusden-Zolder.

Indien u van ons in de toekomst geen e-mail wenst te ontvangen, laat ons dit dan weten d.m.v. een e-mail naar info@trillingen.be

De Robinson Lijst van het BDMV

De 'Robinson List' is een bestand dat alle personen die de wens hebben uitgedrukt geen gepersonaliseerde mailings meer te ontvangen, groepeert. Deze lijst is een initiatief van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV). De 'Robinson List' is enkel geldig voor mailings op naam. De gegevens van de ingeschreven personen worden opgespoord en verwijderd uit de mailingbestanden. U kan hiervoor terecht op het gratis nummer : 0800/91.886

Niet-persoonlijke gegevens.

In sommige gevallen verzamelen we informatie over u die niet persoonlijk identificeerbaar is.
Voorbeelden van deze informatie zijn het soort internetbrowser dat u gebruikt, het soort besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website vanwaar u met onze site gekoppeld bent.

'Cookie'

Als u onze websites bekijkt, kunnen we informatie op uw computer opslaan, in de vorm van een 'Cookie' of soortgelijk bestand. Deze informatie is ons op verschillende manieren van nut. Met Cookies kunnen wij een website of advertentie bijvoorbeeld op maat maken, zodat die beter is afgestemd op uw belangstelling en voorkeuren. Met de meeste internetbrowsers kunt u Cookies van uw harddisk verwijderen, alle Cookies blokkeren, of gewaarschuwd worden voordat een Cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies of het helpscherm van uw browser. De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Verantwoordelijke voor de verwerking is Trillingen. Door u akkoord te verklaren met onze privacy policy geeft u Trillingen toestemming om uw persoonsgegevens, inclusief uw e-mailadres, te verwerken voor direct marketing doeleinden. Tevens geeft u hiermee uw toestemming om deze gegevens door te geven aan contractuele partners met het oog op verwerking voor direct marketing. Uw persoonsgegevens worden verder - in een gecodeerde vorm die niet toelaat om u te identificeren – doorgegeven aan onder meer Facebook en Google. Via een cookie,die op uw computer wordt geplaatst, gebeurt een anonieme verwerking van uw internetgebruik zodat commerciële informatie die u via websites wordt aangeboden, kan aangepast worden aan uw profiel (bijv. aan uw leeftijd, uw geslacht of uw regio). Het bestand dat op die wijze wordt opgebouwd, kan – eveneens op een manier die niet toelaat om u te identificeren – worden verrijkt met persoonsgegevens die u met het oog op verwerking voor direct marketing hebt verstrekt aan andere ondernemingen waarmee daarvoor overeenkomsten werden gesloten.

Noteer dat u niet akkoord hoeft te gaan met de hierboven beschreven verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u zich registreert zonder uw akkoord te geven, zal uw e-mailadres enkel gebruikt worden voor de dienst (bijv. toezending van de nieuwsbrief) waarvoor u zich registreert.

Service residentie Numa